Helaas ondersteunen we uw browser (Internet Explorer) niet meer, sommige functionaliteiten konden niet werken. Klik hier voor informatie over het upgraden van uw browser.

FREEONTOUR-Privacybeleid


Waarvoor dient de privacyverklaring van FREEONTOUR?
Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop wij, Caravaning Customer Connect GmbH, persoonsgegevens van de gebruiker (hierna te noemen: ‘u’) verwerken en over welke persoonsgegevens dat zijn.
... meer informatie

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Caravaning Customer Connect GmbH
... meer informatie

Is er een verantwoordelijke voor gegevensbescherming en hoe neem ik contact op met deze persoon?
privacy@freeontour.com; www.deutsche-datenschutzkanzlei.de
... meer informatie

Waarover gaat gegevensbescherming?
Gegevensbescherming houdt in dat uw persoonsgegevens alleen door ons mogen worden verwerkt wanneer we hiervoor wettelijk toestemming hebben of wanneer u hiervoor toestemming heeft verleend.
... meer informatie

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
...om aan u onze FREEONTOUR-diensten overeenkomstig onze website en de FREEONTOUR-klantenkaart te kunnen leveren en om u over de producten en diensten van Erwin Hymer Group AG&Co KG en samenwerkingspartners te informeren.
... meer informatie

Geven we uw gegevens door aan derden?
... alleen met uw toestemming, tenzij de doorgifte nodig is voor het kunnen leveren van de FREEONTOUR-diensten.
Verder verwerken we uw gegevens alleen binnen Erwin Hymer Group AG, tenzij u hier bezwaar tegen heeft gemaakt.
... meer informatie

Privacyverklaring van FREEONTOUR

1. Waarvoor dient de privacyverklaring van FREEONTOUR?

Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop wij, Caravaning Customer Connect GmbH, persoonsgegevens van de gebruiker (hierna te noemen: ‘u’) verwerken en over welke persoonsgegevens dat zijn. We verwerken uw persoonsgegevens wanneer u (al dan niet aangemeld) onze website bezoekt en wanneer u een FREEONTOUR-klantenkaart aanvraagt en gebruikt.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Caravaning Customer Connect GmbH
Holzstrasse 19
D-88339 Bad Waldsee/GERMANY
E-mail: service@freeontour.com
Internet: www.freeontour.com
Telefoon: +49 7524 999 9533

is overeenkomstig art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op onze website en bij het gebruik van de FREEONTOUR-klantenkaart in overeenstemming met deze privacyverklaring (zie ook onze colofon).

3. Is er een verantwoordelijke voor gegevensbescherming en hoe neem ik contact op met deze persoon?

U kunt zich ook direct tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming richten:

EExterne verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Caravaning Customer Connect GmbH
Overeenkomstig art. 37 AVG juncto § 38 Duitse federale wet op bescherming persoonsgegevens (BDSG):

Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Office Bodensee
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de
Contactgegevens verantwoordelijke voor gegevensbescherming via e-mail: privacy@freeontour.com of via de volgende website voor gegevensbescherming: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

4. Waarover gaat gegevensbescherming?

Gegevensbescherming houdt in dat uw persoonsgegevens alleen door ons mogen worden verwerkt wanneer we hiervoor wettelijk toestemming hebben of wanneer u hiervoor toestemming heeft verleend.

Hieronder staan de kernbegrippen voor gegevensbescherming:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, e-mailadressen, de gegevens over uw gebruik van onze websites (zie hiervoor paragraaf 6).

Verwerking is elke handeling die betrekking heeft op uw persoonsgegevens. Denk bij verwerking bijvoorbeeld aan het verzamelen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, via doorgifte openbaar maken, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen dan wel het koppelen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Een ondernemingsgroep is een groep die bestaat uit een onderneming die zeggenschap uitoefent en andere ondernemingen die van deze onderneming afhankelijk zijn.

De belangrijkste wet voor de bescherming van uw persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle verwerkingsverantwoordelijken die in de EU persoonsgegevens verwerken moeten zich aan de AVG houden.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens in principe voor het doel om aan u onze FREEONTOUR-diensten overeenkomstig onze website en de FREEONTOUR-klantenkaart te kunnen leveren en om onze eigen gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen door u te informeren over de producten en diensten van Erwin Hymer Group SE en partners van het FREEONTOUR-systeem (bestaande uit een webportaal en een klantenkaart). Het doel en de rechtsgrond van de verwerking van de gegevens hangen af van welke diensten u van ons gebruikt, te weten

• bij een bezoek aan onze website ter informatie zonder aanmelding (zie paragraaf 6), 
• bij gebruik van ons FREEONTOUR-webportaal na aanmelding (zie paragraaf 7), 
• bij het aanvragen en gebruiken van de FREEONTOUR-klantenkaart (zie paragraaf 8),
• bij gebruik van onze nieuwsbrief (zie paragraaf 9),
• op basis van de integratie van trackingtechnologie en technologie voor sociale media (zie paragraaf 10),
• bij gebruik van de FREEONTOUR-app (zie paragraaf 11) en
• op basis van de werkverdelingsstructuur binnen de ondernemingsgroep van Erwin Hymer Group AG waartoe we behoren (zie paragraaf 12).

6. Websitebezoek zonder aanmelding en contact opnemen via e-mail

6.1 Gebruik van onze website ter informatie

Indien u onze website puur ter informatie gebruikt, dus wanneer u zich niet aanmeldt of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen we alleen die persoonsgegevens die uw browser aan ons doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens:

 • IP-adres,
 • datum en tijdstip van uw bezoek,
 • verschil van de tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT), 
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina), 
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode, 
 • de hoeveelheid data die telkens wordt overgedragen, 
 • website waar de aanvraag vandaan komt, 
 • browser, 
 • besturingssysteem en de interface ervan, 
 • taal en versie van de browsersoftware en 
 • uw locatiegegevens bij benadering die we uit de bovengenoemde gegevens afleiden.

Doel en rechtsgrond

Het doel van de verwerking van deze gegevens is om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen. De rechtsgrond is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Volgens deze rechtsgrond is de verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen rechtmatig voor zover deze zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene.
Deze persoonsgegevens worden alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website opgeslagen. 

6.2 Contact opnemen via e-mail of gebruik van het contactformulier van onze website (‘verzoek indienen’)

Als u contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, verwerken wij 

• het door u ingediende verzoek en
• uw e-mailadres.

Het doel van de verwerking van deze gegevens is het beantwoorden van uw vragen. De gegevens die in het kader hiervan worden verstrekt, verwijderen wij nadat het niet meer vereist is om deze te bewaren, of we beperken de verwerking ervan, indien er sprake is van wettelijke bewaartermijnen. De rechtsgrond voor deze verwerkingsprocessen is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG, tenzij er sprake is van wettelijke bewaartermijnen. In dat geval is de rechtsgrond voor de opslag ervan art. 6, lid 1, zin 1, sub c AVG. Volgens deze rechtsgrond is de verwerking rechtmatig voor zover dit nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

7. Aanmelding bij het FREEONTOUR-webportaal

7.1 Als u gebruik wilt maken van ons FREEONTOUR-webportaal, moet u zich hiervoor aanmelden en uw naam (met aanspreektitel), uw e-mailadres, de gevraagde voertuiggegevens (of en wat voor type voertuig voor vrijetijdsgebruik u gebruikt), een zelf gekozen wachtwoord en een vrij te kiezen gebruikersnaam opgeven (hierna te noemen: ‘aanmeldgegevens’). Uw gebruikersnaam hoeft geen echte naam te zijn. U kunt hiervoor een pseudoniem kiezen. Het verstrekken van de aanmeldgegevens is verplicht en alle overige gegevens kunt u vrijwillig ter beschikking stellen door het gebruik van ons webportaal.

7.2 Voor het aanmelden maken we gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit houdt in dat we u na invoer van uw aanmeldgegevens een e-mail sturen gericht aan het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail vragen we u om uw aanmelding te bevestigen. Als u uw aanmelding niet bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na afloop van de wettelijke bewaartermijnen (in ieder geval tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor eventuele aanspraken) verwijderd. Verder slaan we telkens bij de invoer van uw aanmeldgegevens en bevestiging de door uw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen. Het doel van deze procedure is om aan te kunnen tonen dat u inlogt en om eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen vaststellen. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. 

7.3 Als u gebruikmaakt van ons FREEONTOUR-webportaal, slaan we de gegevens van u op die we nodig zijn voor het uitvoeren van uw overeenkomst, tot op het moment dat u uw account permanent verwijderd. Verder slaan we de gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt op zolang u het webportaal gebruikt, voor zover u deze niet al eerder heeft verwijderd. U kunt alle gegevens in de beveiligde klantomgeving beheren en wijzigen. De rechtsgrond is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

7.4 Als u gebruikmaakt van het FREEONTOUR-webportaal, kunnen uw gegevens overeenkomstig de uitvoering van het contract toegankelijk zijn voor andere deelnemers van het webportaal. Leden die niet zijn ingelogd, ontvangen geen informatie over u, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Alle leden die zijn ingelogd kunnen uw gebruikersnaam en eventueel uw foto zichtbaar, ongeacht of u deze heeft vrijgegeven. Als u andere gebruikers toegang wilt geven tot content die u niet via een privébericht stuurt, kunnen derden deze content ook zien. Als u iets plaatst in de openbare groepen, kan dit door iedereen worden bekeken die de website van het FREEONTOUR-webportaal bezoekt, zonder dat ze hiervoor een account moeten aanmaken.

7.5 Om de ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonsgegevens te verhinderen, wordt de verbinding via TLS-techniek versleuteld.

7.6  U kunt een openbare reactie plaatsen over de content op het FREEONTOUR-webportaal. Uw reactie wordt met de door u opgegeven gebruikersnaam gepubliceerd bij de post. We raden aan om een pseudoniem te gebruiken in plaats van uw echte naam. Het opgeven van een gebruikersnaam en e-mailadres is verplicht. Alle overige gegevens zijn vrijwillig. Als u een reactie plaatst, behouden we ons het recht voor om uw IP-adres verder op te slaan. We zullen deze gegevens weer verwijderen zodra de opslag ervan niet langer noodzakelijk is. De opslag is noodzakelijk om ons in het geval van een eventuele publicatie met onrechtmatige content tegen aansprakelijkheidclaims te kunnen verdedigen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u te kunnen opnemen in het geval een derde uw reactie aanmerkt als onrechtmatig. De rechtsgronden zijn art. 6, lid 1, zin 1, sub b en f AVG. Reacties worden voorafgaand aan de publicatie niet gecontroleerd. We behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen wanneer derden aanmerken dat ze onrechtmatig zijn.

U wordt door ons ervan in kennis gesteld wanneer andere gebruikers een reactie op uw post plaatsen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze berichten door een e-mail naar service@freeontour.com te sturen. Uw persoonsgegevens, inclusief e-mailadres, uw tijdstippen van de aanmelding voor de dienst en uw IP-adres worden door ons opgeslagen, totdat u zich afmeldt voor de informatiedienst.

7.7 Als u uw gebruikersprofiel op het FREEONTOUR-webportaal verwijdert, kunnen alle lezers uw publieke mededelingen nog steeds bekijken, maar uw account kan echter niet meer worden opgevraagd. Alle andere gegevens worden verwijderd.

7.8 Inloggen via Facebook

U kunt de aanmelding en ook het inloggen op het FREEONTOUR-webportaal vereenvoudigen door uw inloggegevens van Facebook te gebruiken om in te loggen. In dit geval verkrijgen we van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) of Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland) via uw Facebook-gebruikersaccount de opgeslagen standaard gebruikersgegevens (de gegevens die publiek toegankelijk zijn via het sociale netwerk www.facebook.com) en uw Facebook-gebruikersnaam, uw e-mailadres., de Facebook-id, de Avatar-URL en gebruiken we deze gegevens indien nodig voor het opzetten, uitvoeren en verwerken van het gebruik van het webportaal overeenkomstig de FREEONTOUR-gebruiksvoorwaarden en deze privacyverklaring.

8. FREEONTOUR-klantenkaart

Als u de FREEONTOUR-klantenkaart aanvraagt, verwerken we de volgende gegevens van u om u de dienst te kunnen leveren die verbonden is aan de klantenkaart:

• uw aanmeldgegevens volgens paragraaf 7.1 van de privacyverklaring van FREEONTOUR en verder uw geboortedatum en
• uw adres voor het toesturen van de klantenkaart, 
• uw telefoonnummer om op korte termijn informatie te kunnen opvragen in het geval we vragen over uw aanmeldgegevens hebben en
• met betrekking tot uw voertuig, het merk van uw voertuig voor vrijetijdsgebruik, het model, de datum van afgifte van het kentekenbewijs, uw dealer, het chassis- en serienummer.

Na opgave en controle van deze gegevens verstrekken we overeenkomstig onze FREEONTOUR-gebruiksvoorwaarden de FREEONTOUR-klantenkaart aan u. De FREEONTOUR-klantenkaart is voorzien van een kaartnummer en is gekoppeld aan uw naam en bovengenoemde gegevens.
Aan de hand van deze kaart worden uw aankopen bij partnerbedrijven die de FREEONTOUR-klantenkaart accepteren, verzameld, evenals de plaats en datum van de betreffende aankoop. Op basis hiervan wordt een bonusbedrag vastgesteld en dit wordt toegevoegd aan uw bonustegoed dat u overeenkomstig de FREEONTOUR-gebruiksvoorwaarden kunt laten uitbetalen.

De gegevens van deze paragraaf 8 worden hierna ‘kaartgegevens’ genoemd.

De rechtsgronden voor de verwerking van uw kaartgegevens zijn art. 6, lid 1, zin 1, sub b en f AVG.

9. Nieuwsbrief

U heeft in het FREEONTOUR-webportaal de mogelijkheid om u voor onze nieuwsbrief aan te melden, waarin actuele informatie staat over ons bedrijf, de producten en diensten van de ondernemingsgroep Erwin Hymer Group AG&CoKG en de partnerbedrijven die deelnemen aan het FREEONTOUR-webportaal. Voor het aanmelden op onze nieuwsbrief maken we gebruik van de double-opt-in-procedure, zoals vermeld in paragraaf 7.2. 

Uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief is altijd vrijwillig. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt los van de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief van alle andere functies van onze website gebruikmaken, ook van de functies met betrekking tot de aanmelding (zie paragraaf 7 hierboven) en de FREEONTOUR-klantenkaart (zie paragraaf 8 hierboven). 

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief verwerken we enkel uw naam, geslacht (voor de aanhef) en uw e-mailadres, zodat we u de nieuwsbrief kunnen toesturen en u persoonlijk kunnen toespreken. De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG. U kunt uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. De intrekking van de toestemming kunt u in het FREEONTOUR-webportaal kenbaar maken via de profielinstellingen of u kunt een e-mail sturen naar service@freeontour.com of een bericht naar het contactadres zoals aangegeven in de colofon.

Nieuwsbrieftracking:

Bij het versturen van de nieuwsbrief analyseren we uw gebruikersgedrag als volgt: De verzonden e-mails bevatten kleine bestandjes, zoals zogenaamde webbeacons of trackingpixels (bestanden met afbeeldingen van één pixel). Deze staan ook opgeslagen op onze webpagina’s. Bij de analyses koppelen we de in paragraaf 6 vermelde gegevens en de webbeacons of trackingpixels aan uw e-mailadres en een persoonlijke id. Ook de links die in de nieuwsbrief staan, kunnen deze id bevatten. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld. Dit houdt dus in dat ze niet worden gekoppeld aan andere persoonsgegevens van u en wordt uitgesloten dat de gegevens rechtstreeks tot u kunnen worden herleid. We houden deze pseudonimisering in stand. De rechtsgrond voor de nieuwsbrieftracking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de nieuwsbrieftracking door ons dit via een e-mail naar service@freeontour.com kenbaar te maken. De gegevens wordt opgeslagen zolang u op de nieuwsbrief geabonneerd bent. Na een afmelding of een bezwaar slaan we de gegevens enkel statistisch en anoniem op. Deze tracking is bovendien niet mogelijk als u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard uitgeschakeld heeft staan. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet van alle functies gebruikmaken. Als u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovengenoemde tracking plaats.

10. Tracking en sociale media

Voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website en de FREEONTOUR-diensten, maken we gebruik van trackingtechnologieën en hebben we sociale media in onze webpagina’s geïntegreerd. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt hierbij plaats ongeacht of u onze website gebruikt via een gebruikersaccount of niet. Dit houdt voor uw persoonsgegevens in:

10.1 Cookies
a) Bij het gebruik van onze website worden er cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf worden opgeslagen en toegekend door de browser die u heeft gebruikt. De cookie stuurt bepaalde informatie door naar degene (hier: ons) die deze cookie heeft geplaatst. Cookies kunnen geen programma’s aansturen of virussen op uw computer overbrengen. Het doel van cookies is om het aanbod op internet over het geheel genomen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De rechtsgrond hiervoor is uw (te allen tijde in te trekken) toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG, die u bij aanvang van uw bezoek aan onze website verleent, respectievelijk art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

b) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan het bereik en de werking hierna worden toegelicht:

 • Tijdelijke cookies (zie aa) 
 • Permanente cookies (zie bb).

aa) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Hieronder vallen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op aan de hand waarvan verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegekend. Hierdoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of u uw browser sluit.

bb) Permanente cookies worden automatisch na een vooraf ingestelde periode, die per cookie kan verschillen, weer verwijderd. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. Door het verwijderen van de cookies trekt u tegelijkertijd uw toestemming in voor de verwerking van de betreffende cookies.

c) U kunt uw browserinstellingen overeenkomstig uw wensen configureren en bijvoorbeeld de cookies van derden of alle cookies te weigeren. Houd er rekening mee dat u dan wellicht niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.

10.2. Google Analytics

a) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (hierna te noemen: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen), zodat een analyse van het gebruik van de website door u kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten —niet zijnde lidstaten —die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren afgekort. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te leveren aan de beheerder van de website die samenhangen met het websitegebruik en het gebruik van internet van de dienst.
b) Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
c) U kunt de opslag van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor betreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door via de volgende link de beschikbare plug-in voor browsers te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Via de link wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

d) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de toevoeging ‘_anonymizeIp()’. Hierdoor worden IP-adressen afgekort en dan pas verder verwerkt, zodat wordt uitgesloten dat de gegevens tot u kunnen worden herleid. Als de over u verzamelde gegevens kunnen worden herleid tot u als persoon, wordt deze dus direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens hierbij onmiddellijk verwijderd.

e) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, hebben wij met Google zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming gesloten, in overeenstemming met de eisen van de EU-Commissie. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid (1) zin 1 lit. a) DS-GVO.

f) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/, overzicht over gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl, en de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen die wordt uitgevoerd aan de hand van een gebruiker-id. U kunt in uw klantaccount via ‘Mijn gegevens’, ‘persoonsgegevens’, de apparaatoverstijgende analyse van uw gebruik deactiveren

10.3 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk om websitetags te beheren via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tool Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op het niveau van het domein of de cookie, blijft deze van kracht voor alle tracking tags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.
Ga voor alle details naar het privacycentrum van google.com: Transparantie en keuzes en privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Google Tag Manager is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) DS-GVO.

10.4 Google Adwords Conversion

a) We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites ons aantrekkelijke aanbod onder de aandacht te brengen. We kunnen aan de hand van de gegevens over de reclamecampagnes analyseren hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We behartigen daarmee het belang om uw reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om te komen tot een eerlijke berekening van de reclamekosten.

b) Dit reclamemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde ‘Ad Server’. We gebruiken hiernaast Ad Server-cookies aan de hand waarvan bepaalde parameters voor succes, zoals de integratie van de weergaven of kliks door de gebruikers kunnen worden gemeten. Als u via een advertentie van Google op onze website terechtkomt, dan slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verlopen normaal gesproken na 30 dagen en zijn niet bedoeld als persoonlijke identificatie van u. De unieke cookie-id, het aantal Ad Impressions per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en de opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden benaderd) worden bij deze cookie doorgaans opgeslagen als analysewaarden.

c) Deze cookies bieden Google de mogelijkheid uw webbrowser opnieuw te herkennen. Indien de gebruiker bepaalde webpagina’s van de website van een klant van Adwords bezoekt en de cookie die op zijn computer staat opgeslagen nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd geleid. Aan alle Adwords-klanten wordt een andere cookie toegekend. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. Zelf verzamelen en verwerken we in de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. Via Google verkrijgen we uitsluitend statistische analyses. Aan de hand van deze analyses kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen met name effectief zijn. We verkrijgen geen andere gegevens via het gebruik van reclamemateriaal en we kunnen de gebruiker op basis van deze informatie dan ook niet identificeren.

d) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die via toepassing van deze tool door Google worden verzameld en stellen u daarom op de hoogte van onze kennis ervan: door de integratie van AdWords Conversion verkrijgt Google informatie dat u een bepaald gedeelte van onze website heeft opgevraagd of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u een account heeft bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u geen account bij Google heeft of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de aanbieder uw IP-adres kent en opslaat.

e) U kunt de deelname aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen: 

• ofwel door de betreffende instelling in de software van uw browser, met name het uitschakelen van cookies van derden zorgt ervoor dat u geen advertenties meer van derden ontvangt; 
• ofwel door deactivering van de cookies voor conversion tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worde geblokkeerd, https://www.google.nl/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd op het moment dat u uw cookies verwijdert; 
• ofwel door deactivering van advertenties van de aanbieder die zijn afgestemd op interesses, die onderdeel zijn van de zelfregulerende campagne ‘About Ads’, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd op het moment dat u uw cookies verwijdert; 
• Ofwel door permanente deactivering in uw browser Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

f) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DS-GVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/policies/privacy en op https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework hebben wij met Google zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming afgesloten in overeenstemming met de eisen van de EU-Commissie.

10.5 Remarketing

Naast Adwords Conversion maken we ook gebruik van de toepassing Google Remarketing. Hierbij gaat het om een procedure aan de hand waarvan we u opnieuw willen benaderen. Door deze toepassing kunt u nadat u onze website heeft bezocht tijdens het verdere gebruik van internet onze advertenties tegenkomen die op andere websites worden ingevoegd. Dit gebeurt aan de hand van cookies die op uw browser staan opgeslagen op basis waarvan Google uw gebruikersgedrag van bezoeken aan verschillende websites verzamelt en analyseert. Zo kan Google vaststellen dat u onze website eerder heeft bezocht. Volgens eigen zeggen voegt Google uw persoonsgegevens die in het kader van remarketing zijn verzameld niet samen met uw persoonsgegevens die eventueel bij Google staan opgeslagen. Volgens Google wordt bij remarketing speciaal gebruikgemaakt van pseudonimisering.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

U kunt de opslag van cookies via de instellingen van uw browser deactiveren en/of de verzameling in het kader van Google Remarketing stopzetten via de mogelijkheden die Google hiervoor beschikbaar stelt, zie https://www.google.com/policies/technologies/ads/.


10.7 Toepassing van affilinet 

de opdracht worden de gegevens van de gebruikers van de links en soortgelijke procedures doorgegeven aan de derde aanbieder. Er vindt geen verdere verwerking plaats. 
Om de commissie correct te kunnen berekenen, worden de affiliate-links toegewezen aan ons online aanbod. Dit is mogelijk door bepaalde waarden toe te voegen (bijv. tijdstip van aanklikken, onze online-identificatie, online-identificatie van het aanbod, type van de gebruikte link, online-identificatie van de gebruiker), die deel uitmaken van de link of door het plaatsen van cookies. Op deze manier kan de derde aanbieder controleren of zijn aanbod via ons online aanbod is benaderd.
Gebruikte dienst: AWIN Limited, 5th Floor, 2 Thomas More Square, London E1W 1YN, Verenigd Koninkrijk.

Privacybeleid: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH

Categorieën van betrokken personen: gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten)

Categorieën gegevens: Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesses, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres)

Doelstellingen van de verwerking: uitbreiding van het dekkingsgebied, analyse van het dekkingsgebied en statistische evaluaties, het genereren van winst

Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO)

10.8 Gebruik van afbeeldingen van Getty Images 

We hebben op onze website onderdelen van het bedrijf Getty Images geïntegreerd. De aanbieder van de onderdelen van Getty Images is Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland. Getty Images is een Amerikaans fotoagentschap. Een fotoagentschap is een bedrijf dat op de markt afbeeldingen en ander beeldmateriaal aanbiedt. Fotoagentschappen verkopen doorgaans foto’s, illustraties en filmmateriaal. Via een fotoagentschap geven uiteenlopende klanten, met name websitebeheerders, redacties van gedrukte media, televisie en reclamebureaus die door hun gebruikte afbeeldingen in licentie.

Getty Images maakt het mogelijk om (eventueel gratis) stockfoto’s te embedden. Embedden is het invoegen of integreren van een bepaalde externe content, zoals van tekst-, video- of beeldgegevens, die door een externe website ter beschikking is gesteld, zodat deze dan op de eigen website wordt getoond. Voor het embedden wordt een zogenaamde embedcode gebruikt. Een embedcode is een HTML-code die door een webbeheerder in een website wordt geïntegreerd. Als er door een webbeheerder een embedcode wordt geïntegreerd, dan wordt de externe content van de andere website standaard direct getoond zodra een website wordt bezocht. De weergave van de externe content wordt deze direct via de andere website geladen. Zie voor meer informatie over het embedden van de content de informatie die Getty Images beschikbaar stelt via de link https://www.gettyimages.nl/resources/embed.

Via de technische implementatie van de embedcodes aan de hand waarvan de afbeeldingen van Getty Images mogelijk worden gemaakt, wordt he IP-adres van de internetaansluiting waarvandaan de betrokkene onze website bezoekt, aan Getty Images overgedragen. Verder registreert Getty Images onze website, de gebruikte browsertype, de taal van de browser, het tijdstip en de duur van het bezoek. Verder kan Getty Images navigatiegegevens verzamelen. Dit betreft informatie over welke onderliggende webpagina's de betrokkene heeft bezocht en welke links werden aangeklikt, evenals andere interacties die de betrokkene tijdens het bezoek aan onze website had. Deze gegevens kunnen door Getty Images worden opgeslagen en geanalyseerd.

Meer informatie over de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Getty Images kunnen worden geraadpleegd via https://www.gettyimages.nl/company/privacy-policy.


10.9 Sociale media

a) Op onze websites kunt u gebruikmaken van functies van sociale media.

Deze diensten worden door de volgende bedrijven geleverd:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS,
 • Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS,
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ierland,
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS,
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS
 • WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (voor als u in de Europese Unie of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte woont, anders wordt de dienst aangeboden door: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, VS).

b) De aanbieder van de plug-in waarvan u telkens gebruikmaakt, kunt u herkennen aan de markering bij het vakje boven de beginletter of het logo. We bieden u de mogelijkheid om direct via de knop met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en dit hierdoor activeert, verkrijgt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online aanbod heeft opgevraagd. 

c) Als u van deze functies gebruikmaakt, worden de gegevens die in paragraaf 6 van deze verklaring staan vermeld aan de dienstverlener doorgegeven (als u gebruikmaakt van de WhatsApp-functies: ook de gegevens overeenkomstig paragraaf 13 van deze privacyverklaring; volgens WhatsApp worden vanuit daar ook uw locatiegegevens en uw WhatsApp-activiteiten verzameld en geanalyseerd). Bij Facebook wordt volgens informatie van Facebook in Duitsland het IP-adres direct na registratie geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden uw persoonsgegevens dus aan de betreffende aanbieder van de plug-in doorgegeven en aldaar (bij de Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Aangezien de aanbieder van de plug-in de gegevensverzameling vooral via cookies laat verlopen, raden we u aan om voor het klikken op de plug-in voor sociale media via de beveiligingsinstellingen van uw browser alle cookies te verwijderen.

d) Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden en de bewaartermijnen. Verder hebben we geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in. Dit geldt ook wanneer u met behulp van de WhatsApp-functies met anderen communiceert. Hierbij wordt de communicatie uitsluitend door WhatsApp verzorgt. Op de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie hebben wij om die reden geen invloed. U kunt hiernaar informeren bij de betreffende derde aanbieder.

e) De aanbieder van de plug-in slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als ebruikersprofiel en maakt hiervan gebruik ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of afstemming van het aanbod op de website op de wensen. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het tonen van reclame die is afgestemd op de wensen en om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht van bezwaar tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan moet richten aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins biedt we u de mogelijkheid interactie te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrond voor het gebruik van de plug-in is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

f) De doorgifte van gegevens vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder van de plug-in heeft of daar bent ingelogd. Indien u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld direct toegekend aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Wanneer u gebruikmaakt van de geactiveerde knop en bijvoorbeeld de website koppelt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en wordt dit meegedeeld aan uw contactpersonen. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voorafgaand aan de activering van de knop, zodat u een toekenning aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt voorkomen.

g) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door de aanbieder van de plug-in kunt u hieronder ontlenen aan de privacyverklaringen van de betreffende aanbieders. Daar kunt u ook meer informatie vinden over uw bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy:

10.10 Integratie van Google Maps

a) Op onze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor is het voor ons mogelijk om interactieve kaarten direct via de website te tonen en kunt u profiteren van het comfortabele gebruik van de kaartfunctie.

b) Door een bezoek aan onze website verkrijgt Google LLC. (hierna te noemen: ‘Google’) informatie over dat u de betreffende onderliggende pagina van onze website heeft opgevraagd. Verder worden de gegevens die in paragraaf 6 van deze verklaring staan vermeld aan Google doorgegeven. De doorgifte vindt plaats ongeacht of u een gebruikersaccount bij Google heeft waarop u bent ingelogd, of dat u geen gebruikersaccount heeft. Als u bij Google bent ingelogd, worden al uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat deze koppeling aan uw profiel bij Google plaatsvindt, moet u voordat u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat de uw gegevens op als gebruikersprofiel en maakt hiervan gebruik ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of afstemming van het aanbod op de website op de wensen. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het tonen van reclame die is afgestemd op de wensen en om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht van bezwaar tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan moet richten aan Google.

c) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework Wij hebben met Google zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming gesloten in overeenstemming met de eisen van de EU-Commissie.

10.11 Gebruik van RSS-feeds

Onze website maakt gebruik van RSS-feeds om de gebruiker continu over actuele onderwerpen te informeren. 

RSS staat voor ‘Really Simple Syndication’. Het gaat hierbij dus om een digitaal berichtformaat. Om de feed te kunnen gebruiken, heeft de gebruiker een zogenaamde ‘RSS Reader’ nodig. Er zijn voor alle besturingssystemen diverse RSS Readers verkrijgbaar. Enkele browsers bieden de optie om gebruik te maken van RSS-feeds zonder dat er verder een programma hoeft te worden geïnstalleerd.

11. FREEONTOUR-app

11.1 Naast ons online aanbod stellen we u een mobiele app ter beschikking die u op uw mobiele eindapparaat kunt downloaden. Hieronder informeren we u over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze mobiele app. 

11.2 Bij het downloaden van de mobiele app in de App Store geeft u de benodigde informatie aan de App Store door. Het gaat met name om gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip van de download en eventuele kencijfers van afzonderlijke apparaten. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en we zijn hiervoor niet verantwoordelijk. We verwerken de gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele eindapparaat. 

11.3 Bij gebruik van de mobiele app verzamelen we de persoonsgegevens die in paragraaf 6 staan vermeld, zodat u comfortabel van de functies gebruik kunt maken. 

Verder hebben we uw apparaatnummer, een uniek nummer van het eindapparaat (IMEI = International Mobile Equipment Identity), een uniek nummer van de netwerkgebruiker (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), uw mobiele nummer (MSISDN), MAC-adres voor het gebruik van Wi-FI, de naam van uw mobiele eindapparaat en uw e-mailadres nodig. De rechtsgronden hiervoor zijn art. 6, lid 1, zin 1, sub b en f AVG.

11.4 Verzameling van uw locatiegegevens 

Ons aanbod omvat zogenaamde Location Based Services aan de hand waarvan we u speciale aanbiedingen doen die zijn afgestemd op de betreffende locatie van u. Van deze functies kunt u pas gebruikmaken nadat u hiervoor toestemming heeft verleend via een pop-up dat we ten behoeve van het leveren van de dienst uw locatiegegevens via gps en uw IP-adres in geanonimiseerde vorm kunnen verzamelen. U kunt te allen tijde via de instellingen van de app of via uw besturingssysteem de toestemming voor de functie verlenen dan wel intrekken, door dit te regelen via het onderdeel ‘Instellingen’. Uw locatie wordt alleen aan ons doorgegeven wanneer u in de app van functies gebruikmaakt die we alleen aan u kunnen bieden wanneer we weten waar u zich bevindt, zoals het plannen van een rondreis of het bijwerken van een kaart. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

11.5 Ten behoeve van reclame, marktonderzoek en afstemming van het aanbod op de website op de wensen van gebruikers stellen we via gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen op. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming samengevoegd met andere persoonsgegevens. U kunt dit stopzetten door op de betreffende knop in de app te tikken bij de instellingen. U kunt zich daarnaast ook richten tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming of tot het adres dat in de colofon staat vermeld. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

12. Geven we uw gegevens door aan derden?

We geven uw gegevens in principe niet zonder uw toestemming door aan derden.

We maken voor de digitale gegevensverwerking deels gebruik van derde ondernemingen. Hierbij gaat het om betrouwbare dienstverleners doe we zorgvuldig hebben geselecteerd, zodat uw gegevens conform onze opdracht worden verwerkt. De rechtsgrond hiervoor is art. 28 AVG. Vanzelfsprekend zijn onze dienstverleners verplicht de gegevens zorgvuldig en alleen volgens onze instructie en conform de toepasselijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming te behandelen, en de gegevens met name, noch voor eigen doeleinden te gebruiken, noch aan derden door te geven. 

Een doorgifte vindt ook plaats in het kader van paragraaf 11 en 12 van deze privacyverklaring, evenals wanneer u gebruikmaakt van FREEONTOUR-diensten (12.1) waarvoor de FREEONTOUR-partnerbedrijven nodig zijn die deelnemen aan het FREEONTOUR-systeem (bestaande uit het FREEONTOUR-webportaal en de FREEONTOUR-klantenkaart).

Verder kunnen er afzonderlijke gevallen voorkomen waarin we wettelijk verplicht zijn om krachtens officiële richtlijnen uw gegevens door te geven, indien en voor zover dit vereist is ten behoeve van strafvervolging of bescherming tegen politie of andere autoriteiten. De rechtsgrond voor de verwerking is in dit geval art. 6, lid 1, zin 1, sub c AVG.

Tot slot kunnen er gevallen zijn waarin uw gegevens op basis van de werkverdeling binnen de ondernemingsgroep van Erwin Hymer Group AG, onze moedermaatschappij, doorgegeven worden aan ondernemingen die uit het oogpunt van vennootschapsrecht gelieerd zijn aan Erwin Hymer Group AG (dochter- of zusterondernemingen). 

Het doel van de doorgifte is om de taken die zich bij het nastreven van de ondernemingsdoelstellingen binnen een ondernemingsgroep voordoen, binnen onze ondernemingsgroep gestructureerd en volgens onze werkverdeling uit te voeren. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. 

In het kader van deze werkverdeling worden uw persoonsgegevens overeenkomstig paragraaf 7 en 8 van deze privacyverklaring ook verwerkt voor reclamedoeleinden en om u in het FREEONTOUR-webportaal informatie te kunnen tonen die in het kader van een anoniem gebruikersprofiel op u is afgestemd. Hiervoor maken we gebruik van de technologieën Google Analytics en Piwik Pro. U kunt als volgt bezwaar maken tegen het gebruik voor reclamedoeleinden:

Mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden 
(Bezwaar tegen reclame):

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Uw bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens bij de volgende toepassing kunt u als volgt indienen:

 • bezwaar tegen cookies via de betreffende instelling in uw browser (zie paragraaf 10.1 sub c hierboven),
 • bezwaar tegen Google Analytics door installatie van de plug-in in uw browser of de opt-out-cookie zoals beschreven in paragraaf 10.2 hierboven,
 • bezwaar tegen Google Adwords Conversion door de maatregelen overeenkomstig paragraaf 10.4 sub e hierboven,
 • bezwaar tegen remarketing door informatie van Google overeenkomstig paragraaf 10.5 hierboven,
 • bezwaar tegen New Relic en Affilinet door bijbehorende browserinstellingen overeenkomstig paragraaf 10.6 en 10.7 hierboven en
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door sociale media door de maatregelen overeenkomstig paragraaf 10.9.

In alle andere gevallen (bijvoorbeeld vanwege de nieuwsbrieftracking: overeenkomstig paragraaf 9) kunt u na uw aanmelding uw bezwaar bij ons indienen via een e-mail naar service@freeontour.com.

Voor zover uw persoonsgegevens buiten de staten van de Europese Economische Ruimte (hierna te noemen: ‘EER’) worden verwerkt, beschermen we deze, doordat we deze binnen onze ondernemingsgroep uitsluitend overeenkomstig modelcontractbepalingen doorgeven en verwerken die de EU-commissie zoals bedoeld in art. 46 lid 2 sub c AVG heeft voorgeschreven. De modelcontractbepalingen kunnen worden geraadpleegd via https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

12.1 FREEONTOUR-diensten - Reserveringsaanvragen

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om via Freeontour een reserveringsaanvraag naar een camping te sturen, worden de volgende gegevens door u verstrekt:

 • Voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • Aankomst- en vertrekdatum
 • Type standplaats
 • Aantal reizigers
 • Lengte van het voertuig
 • Taalvaardigheden voor de communicatie met de camping
 • Bericht aan de camping
 • Camping

Deze informatie wordt automatisch doorgestuurd naar de beheerders van de aangevraagde camping, waar ze wordt opgeslagen en verwerkt, zodat uw aanvraag kan worden gecontroleerd en beantwoord. We slaan deze informatie ook op om u een overzicht te geven van uw reserveringen in uw profiel. Wij slaan ook uw reserveringsvoorkeuren op, zodat deze als sjabloon kunnen worden gebruikt voor verdere vragen van u via ons portaal en u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Het doel van de gegevensverwerking is om een reserveringsaanvraag en het antwoord daarop mogelijk te maken, evenals het initiëren en - van de kant van de campinguitbaters - het uitvoeren van een huisvestingscontract. De toezending aan de exploitant van de door u geselecteerde camping is gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter a) DS-GVO. 

Bovendien slaan we de gegevens die u opgeeft op voor het tijdstip van uw gebruik van het portaal, tenzij u ze eerst verwijdert. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), DS-GVO. U kunt alle gegevens beheren en wijzigen in de beveiligde klantenzone.


13. Gepersonaliseerde analyse van uw gebruikersgedrag op basis van uw toestemming

Alleen wanneer u ons uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hiervoor heeft verleend, verwerken we de gegevens van uw gebruikersgedrag in het FREEONTOUR-webportaal en van uw gebruik van de FREEONTOUR-klantenkaart om een gepersonaliseerd gebruikersprofiel op te stellen. 

Hierbij wijzen we op basis van de aanmelding voor het FREEONTOUR-webportaal een identificatiekenmerk (id) toe, aan de hand waarvan u eventueel ook bij het opnieuw bezoeken van de website wordt geïdentificeerd zonder dat u bent ingelogd. Deze gegevens worden samengevoegd met uw FREEONTOUR-kaartgegevens en de gegevens die de ondernemingen van Erwin Hymer Group AG over u hebben. In het kader hiervan verkrijgen deze ondernemingen van Erwin Hymer Group AG ook de gegevens van uw gepersonaliseerde gebruikersprofiel.

We maken gebruik van deze gegevens om u informatie mee te delen die op uw wensen is afgestemd. De bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd door de strenge technische en organisatorische maatregelen die binnen Erwin Hymer Group AG respectievelijk de ondernemingen ervan gelden.

U kunt uw toestemming voor de gepersonaliseerde analyse van uw gebruikersgedrag te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken door een e-mail te sturen naar service@freeontour.com. Uw gegevens die tot dan toe in het kader van uw gepersonaliseerde analyse van uw gebruikersgedrag zijn verzameld en verwerkt, worden in dit geval verwijderd of geanonimiseerd.

14. Uw rechten

14.1 U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht op inzage, of en welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt,
 • recht op rectificatie of wissing van uw gegevens,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op het maken van bezwaar tegen de verwerking, voor zover de rechtsgrond art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG is,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

14.2 U heeft verder het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

14.3 De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

15. Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen voor de toekomst. Op onze website kunt u altijd de meest recente versie raadplegen. Bezoek onze website regelmatig om kennis te nemen van de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen.

 

Laatst bijgewerkt op: 29-4-2021.