Helaas ondersteunen we uw browser (Internet Explorer) niet meer, sommige functionaliteiten konden niet werken. Klik hier voor informatie over het upgraden van uw browser.

FREEONTOUR Gebruiksvoorwaarden

1. Aanbieder van FREEONTOUR

Welkom bij FREEONTOUR, een service voor informatie over vrije tijd rond om het mobile reizen, bestemmingen, het plannen van tours aan de hand van Point of Interests, interactieve gids voor campings en standplaatsen alsmede het sociale netwerken en amusement. 

Aanbieder van FREEONTOUR zijn wij, de

           Caravaning Customer Connect GmbH,
           Holzstrasse 19,
           88339 Bad Waldsee, Duitsland (vgl. ook ons Colofon).

2. Reikwijdte van deze gebruiksvoorwaarden

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle FREEONTOUR-prestaties van Caravaning Customer Connect GmbH (in het vervolg „wij“) die onze gebruiker (in het vervolg: „u“) aanbieden, en wel

• het ter beschikking stellen van het internetportaal FREEONTOUR.com (zie hieronder cijfer 7 en 8) en
• de FREEONTOUR-klantenkaart (zie hieronder cijfer 9).

2.2 Via het internet-portaal FREEONTOUR kunt u ook gebruik maken van het aanbod van andere aanbieders, bijvoorbeeld op het gebied van reizen, het kopen van goederen of het gebruik maken van onlineservices van de FREEONTOUR-coöperatiepartners. Voor het aanbod van andere aanbieders zijn wij niet verantwoordelijk; daarvoor gelden uitsluitend de overeenkomsten inclusief voorwaarden, die u met de desbetreffende andere aanbieder hebt gesloten.. 

Hetzelfde geldt als u via ons internet-portaal FREEONTOUR-prestaties van andere Internetdiensten gebruikt, met name de interactieve kaart Google Maps API. Daarvoor gelden uitsluitend de gebruiksvoorwaarden van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps/.
Uitgebreide informatie vindt u in het centrum gegevensbescherming van google.com: transparantie en keuzemogelijkheden alsmede bepalingen gegevensbescherming op  https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

3.

Het afsluiten van een contract

3.1 Door de kosteloze registratie bij het internetportaal FREEONTOUR sluit u met ons een contract over het gebruik van onze daarin opgenomen prestaties (details zie cijfer 7 en 8)..

3.2 De extra prestaties van de FREEONTOUR-klantenkaart (zie cijfer 9) worden door ons geleverd als u in het internetportaal FREEONTOUR een extra aanvraag voor de FREEONTOUR-klantenkaart hebt ingediend en u die van ons hebt gekregen. 
Voorwaarde voor het online aanvragen van de FREEONTOUR-klantenkaart is uw registratie in het internetportaal FREEONTOUR; als u nog niet geregistreerd bent, brengt het online aanvragen van de FREEONTOUR-klantenkaart automatisch uw registratie in het internetportaal FREEONTOUR met zich mee.

3.3 Van een wettelijk recht tegen ons op het gebruik van onze diensten is geen sprake, noch ten aanzien van het Internet-portaal FREEONTOUR noch wat betreft de FREEONTOUR-klantenkaart. Wij behouden ons het recht voor om registraties voor het internetportaal FREEONTOUR en aanvragen voor de FREEONTOUR-klantenkaart zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

3.4 Om gebruik te kunnen maken van onze prestaties als geregistreerd gebruiker van het internetportaal FREEONTOUR en de FREEONTOUR-klantenkaart moet u meerderjarig zijn en volledig handelingsbekwaam. Het is minderjarige personen verboden om zich voor het FREEONTOUR Internetportaal te registreren en de FREEONTOUR-klantenkaart aan te vragen.

3.5 Uw gegevens moeten bij de registratie voor het FREEONTOUR-internetportaal en het aanvragen van de FREEONTOUR-klantenkaart volledig en waarheidsgetrouw zijn.

4. Verandering van de gebruiksvoorwaardenn

Wij behouden ons voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde met gevolgen ook in het kader van de bestaande contractrelatie te veranderen. Over zulke veranderingen informeren wij u minstens 30 kalenderdagen voor in werking treding. Wij versturen die informatie aan het e-mailadres dat u op dat moment in het FREEONTOUR-Internet-portaal hebt geregistreerd.
Als u niet binnen 30 dagen vanaf het binnenkomen van de mededeling bezwaar aantekent en ook na afloop van de termijn voor het bezwaar gebruik maakt van de FREEONTOUR-prestaties, gelden de veranderingen na het verstrijken van de termijn als geldig overeengekomen. In het geval van uw bezwaar wordt het contract om te beginnen voortgezet onder de voorwaarden tot dan toe; u moet dan echter rekening houden met een tijdige opzegging (zie cijfer 6) door ons. In de mededeling over de verandering informeren wij u over uw recht op bezwaar en de daaraan verbonden consequenties.

5. Gegevensbescherming, actualiteit van de gegevens, veiligheid en verantwoordelijkheid voor uw toegangsgegevens

5.1 Het behoort tot onze voorstellingen op het gebied van kwaliteit om op verantwoordelijke wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Uw persoonsgegevens, die u ons toevertrouwt, verwerken wij daarom uitsluitend conform onze FREEONTOUR-Privacybeleid

5.2.1 Bij de registratie voor het FREEONTOUR-internetportaal wordt u verzocht om een gebruikersnaam en een password op te geven. Met die gegevens kunt u zich na het vrij schakelen van uw toegang inloggen op de portaal. Het is uw verantwoordelijkheid dat de gebruikersnaam niet rechte van derden, met name geen inbreuk maakt op naam- of merkenrecht en geen inbreuk maakt op de goede zeden.

5.2.2

De toegangsgegevens met inbegrip van het password moet u geheimhouden en niet toegankelijk maken voor onbevoegde derden.
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw toegang tot het portaal en het gebruik van de op het portaal ter beschikking staande diensten uitsluitend wordt gebruikt door u resp. door de door u gevolmachtigde personen. Als te vrezen is dat onbevoegde derden kennis hebben gekregen van uw toegangsgegevens of dat zullen doen moet u ons direct informeren.

Conform de wettelijke bepalingen bent u aansprakelijk voor ieder gebruik en/of andere activiteiten die met behulp van uw toegangsgegevens wordt uitgevoerd.

5.3 U bent verplicht om uw gegevens (met inbegrip van uw contactgegevens en uw geregistreerde e-mailadres) actueel te halten. Veranderingen van de geregistreerde gegevens moet u in het portaal direct actualiseren in uw persoonlijke instellingen. Mocht u dat niet lukken, deelt u ons dan uw veranderde gegevens a.u.b. direct mee per e-mail of telefax.

6. Duur van het contract en opzegging

6.1 Uw contractrelatie met ons over het gebruik van de FREEONTOUR-prestaties geldt voor onbepaalde tijd.

6.2 U kunt uw contract met ons over het gebruik van de FREEONTOUR-prestaties te allen tijde zonder opgaaf van redenen opzeggen, en wel per e-mail aan service@freeontour.com.

6.2.1 De opzegging van uw registratie in het FREEONTOUR-Internet-portaal leidt automatisch tot het opzeggen van de FREEONTOUR-klantenkaart (zie daarvoor cijfer 9 hieronder).

6.2.2 De FREEONTOUR-klantenkaart kunt u opzeggen, en tegelijkertijd uw registratie in het FREEONTOUR-internetportaal blijven gebruiken. Vermeld dat dan eventueel a.u.b. in uw opzegging.

6.3 Wij zijn gerechtigd om ons contract met u over die FREEONTOUR-prestaties met een termijn van 30 dagen per eind van een kalendermaand op te zeggen, per e-mail aan het e-mailadres dat u op dat moment in het FREEONTOUR-internetportaal hebt geregistreerd.

6.4 Het recht op onmiddellijke opzegging om een belangrijke reden blijft onverlet. Wij zijn met name gerechtigd tot onmiddellijke opzegging, als u bij uw registratie verkeerde gegevens hebt ingevuld of op andere wijze ernstig inbreuk hebt gemaakt op deze gebruiksvoorwaarden.

6.5 Met het beëindigen van de contractrelatie over de prestaties des FREEONTOUR Internet-portaal mag u het portaal met uw gebruikersprofiel niet meer gebruiken. Wij behouden ons voor, uw gebruikersnaam inclusief gebruikersprofiel en password te blokkeren. De persoonsgegevens worden bij een opzegging verwijderd, met uitzondering van informatie die voor rechtshandelingen nodig zijn die voor de opzegging al begonnen zijn, bijvoorbeeld de naam van de auteur voor de publicatie van een tour.

6.6 Als u voor een periode van meer dan een jaar
a) zich met uw gebruikersprofiel niet in het FREEONTOUR Internet-portaal hebt aangemeld en
b) ook uw klantenkaart niet hebt gebruikt,  
behouden wij ons voor, uw gebruikersprofiel te verwijderen. In dat geval informeren wij u voor het verwijderen via het e-mailadres dat u op dat moment in het FREEONTOUR-internetportaal hebt geregistreerd. U kunt binnen 4 weken na binnenkomst van onze e-mail bezwaar maken tegen het verwijderen. Als er geen bezwaar wordt gemaakt wordt uw gebruikersprofiel verwijderd, wat automatisch ook het beëindigen van de FREEONTOUR-klantenkaart ten gevolge heeft.

7. Gebruik van het FREEONTOUR-internetportaal

7.1 Aanbod en beschikbaarheid van de diensten 

7.1.1 WWij stellen u op de FREEONTOUR-internetportaal verschillende informatiediensten en andere diensten ter beschikking voor tijdelijk beperkt gebruik. Zulke diensten kunnen bijvoorbeeld zijn: het ter beschikking stellen van gegevens, bijdragen, afbeeldingen en geluidsfragmenten, informatie en andere content (in het vervolg in hun geheel „content“ genoemd), verder de mogelijkheid om individuele gebruikersprofielen aan te maken en met andere gebruikers in contact te treden. 

Inhoud en omvang van onze diensten richten zich naar de functies die op dat moment op het FREEONTOUR-internetportaal ter beschikking staan.

7.1.2 Wij stellen u onze diensten in het FREEONTOUR-internetportaal in het kader van onze technische en bedrijfsmatige mogelijkheden bij de uitgang van onze routers voor het oproepen door uw Webbrowser ter beschikking. Wij doen daarbij ons best om een zo mogelijk ononderbroken gebruik van zijn diensten ter beschikking te stellen, maar kunnen onderbrekingen of tijdelijke beperkingen niet uitsluiten, bijvoorbeeld door technische storingen (zoals bijvoorbeeld onderbreking van de stroomverzorging), fouten in der hard- of software, van technische problemen in de gegevensleidingen, het uitvallen van systemen of onderhoudswerkzaamheden.

7.2 Veranderingen van aangeboden diensten 

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de diensten in het FREEONTOUR-internetportaal te veranderen of te staken. Bovendien behouden wij ons voor, nieuwe diensten al dan niet kosteloos ter beschikking te stellen. Wij zullen daarbij telkens rekening houden met uw rechtmatige belangen.

7.3 Bescherming van de content, verantwoordelijkheid voor de content van derden

7.3.1 De content op de FREEONTOUR-internetportaal is beschermd door het auteursrecht of door andere beschermende rechten en zijn telkens ons eigendom of het eigendom van de andere gebruikers of andere derden die de desbetreffende content ter beschikking hebben gesteld. De samenstelling van de content als zodanig is beschermd als de databank of gegevensbankwerk conform §§ 4 alinea (2), 87a alinea (1) van de Duitse wet op het auteursrecht (Urheberrechtsgesetz). U mag die content alleen gebruiken in het kader van deze gebruiksvoorwaarden en in het op het portaal beschreven kader.

7.3.2 FREEONTOUR is geregistreerd merk en mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming noch in de vorm van begrip, logo, grafiek of services als geheel of in delen worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt, of op een manier die verwisselingen in de hand werkt.

Beschermde merken en namen, afbeeldingen en teksten worden op de Sites over het algemeen niet als zodanig kenbaar gemaakt. Het ontbreken van een zo’n kenmerk betekent echter niet dat het gaat om een vrije naam, een vrije afbeelding, een vrije videoclip of een vrij tekst in de zin van het namen-, merken- of auteursrecht.

7.3.3 De content op het FREEONTOUR-internetportaal stamt ten dele van ons en ten dele van andere gebruikers of andere derden zoals bijvoorbeeld leden van de community, klanten, gemeentes, reclame- en coöperatiepartners. De content van andere gebruikers alsmede andere derden wordt in het vervolg in zijn geheel „content van derden“ genoemd. Die verantwoordelijkheid voor content van derden ligt uitsluitend bij de gebruiker, auteur of partner die de content heeft aangemaakt en gepubliceerd. Wij voeren bij content van derden geen controle uit op volledigheid, juistheid en rechtmatigheid en nemen dus geen enkele verantwoordelijkheid of garantie voor de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid en actualiteit van content van derden. Dit geldt ook wat betreft de kwaliteit van de content van derde en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel en ook, zover het om content van derden gaat, op verlinkte externe Websites. 

Als wij kennis hebben van content van derden die niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden of die onwettig zijn, behouden wij ons alle juridische maatregelen tegen die derden voor. U kunt echter geen aanspraken tegen ons geldend maken die ons verplichten om tegen de derden op te treden.

Hetzelfde geldt voor profielen die andere gebruikers in het FREEONTOUR-internetportaal hebben aangemaakt. Wij geven er geen garantie voor dat het bij elke profielaanbieder telkens om de persoon handelt, waarvoor de desbetreffende eigenaar van het profiel zich uitgeeft.

7.3.4 Vanzelfsprekend mag het internetplatform FREEONTOUR in het kader van redactionele berichten worden genoemd. Maar voor zover er gebruik wordt gemaakt van screenshots en uittreksels van tekst als afbeeldingen of tekstcitaten moeten die overeenkomstig worden gekenmerkt. Grafische veranderingen zijn niet toegestaan. Wij stellen voor publicatie graag desbetreffende materiaal ter beschikking. De ter beschikking gestelde content en documenten mogen alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt en niet commercieel worden uitgebaat. Elke kopie (dat geldt ook voor uittreksels) moet een aanduiding van het auteursrecht bevatten.

7.4 Uw gebruik van het FREEONTOUR-internetportaal 

7.4.1    Na uw registratie voor das FREEONTOUR-internetportaal bent u gerechtigd om de diensten en content in het portaal conform deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Uw gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Meer gebruiksrechten bijvoorbeeld met betrekking tot de content van het portaal staan u niet toe.

7.4.2    Het is uw zaak om voor de technisch noodzakelijke voorwaarden voor gebruik van onze diensten te zorgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken de juiste hard- en software (met name browser).

7.4.3    Het gebruik van het FREEONTOUR-internetportaal mag uitsluitend voor de volgende privé, commerciële of communale doeleinden plaatsvinden:

 • Het plaatsen van privé content conform deze gebruiksvoorwaarden en gebruik van de FREEONTOUR-services voor Websites van privépersonen.
 • Het plaatsen van content conform deze gebruiksvoorwaarden zoals tours, beoordelingen, commentaren, afbeeldingen, tips, en gebruik van de FREEONTOUR-services voor het weergeven van de FREEONTOUR-content op commerciële Websites, zoals bijvoorbeeld aanbieders van campings en andere bedrijfsmatige aanbieders, of op communale en publiekrechtelijke Websites en Websites zonder winstoogmerk, zoals bijvoorbeeld toerismeverenigingen. 
 •   Voor een commercieel gebruik dat het pure gebruik van de FREEONTOUR-services te boven gaat, bijvoorbeeld voor het plaatsen van reclame, aanbod, aankondigingen alsmede andere commerciële of communale content gelden aparte contractvoorwaarden. In dat geval is een aparte regeling met ons noodzakelijk.

7.5 Uw eigen verantwoordelijkheid bij gebruik van FREEONTOUR-content

7.5.1  Wij streven ernaar om onze diensten altijd actueel en inhoudelijk juist en volledig aan te bieden. Toch zijn fouten niet volledig uit te sluiten.

In het bijzonder is ook het belopen en bevaren van tours uit FREEONTOUR op eigen risico. Voor de juistheid van de tourinformatie, beschrijvingen, kaarten, GPS-tracks, navigatie, informatie over het weer, informatie over objectieve gevaren, zoals bijvoorbeeld risicopotentieel met betrekking tot lawinegevaar, etc. nemen wij geen verantwoordelijkheid.

7.5.2  Iedereen die outdoor onderweg is wordt geconfronteerd met bepaalde gevaren en is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze inschatten daarvan. Man moet met name

 • zijn persoonlijke capaciteiten goed inschatten 
 • de verantwoordelijkheid nemen voor oriëntatie en navigatie 
 • rekening houden met plaatselijke voorschriften, verbod op betreden en bevaren, beperkingen in tijd, natuurbescherming en wettelijke bepalingen 
 • informeren naar objectieve gevaren en die zelf beoordelen, bijvoorbeeld lawinegevaar 
 • zelf informatie controleren over bijvoorbeeld openingstijden van faciliteiten, toegankelijkheid, actuele situatie 
 • zelf informeren naar actuele omstandigheden, bijvoorbeeld weer, de kwaliteit van de sneeuw. 

8. Het plaatsen van eigen content in het FREEONTOUR-internetportaal door u 

8.1 Content van gebruikers

8.1.1  Het FREEONTOUR Internet-portaal is een platform waarop behalve de redactionele content van ons en regionale instellingen en partners ook content van gebruikers wordt weergegeven. FREEONTOUR berust op het principe van de onderlinge informatie via het internet. Door het combineren van informatie van gebruikers met redactionele en officiële gegevens moet professionele en actuele kennis intelligent en transparant worden weergegeven en permanent worden verbeterd en uitgebreid (het Wikipedia-principe).

8.1.2  De gepubliceerde content van gebruikers  op het FREEONTOUR-internetportaal moet een grote kwaliteit hebben, zodat andere gebruiker van die informatie direct kunnen profiteren. Tours moeten bijvoorbeeld zo goed en volledig worden beschreven, dat het mogelijk is om die tours zonder verdere hulpmiddelen te volgen.

8.1.3  Wij nemen onze taak op ons om te controleren dat deze regels worden toegepast, de kwaliteit van de content op een hoog niveau worden gehouden en de vrijheid van meningsuiting wordt gegarandeerd heel serieus.

8.1.4  De volgende content kunt u als gebruiker plaatsen: 

 • gebruikers plaatsen hun eigen profielgegevens.
 • gebruikers nemen deel aan de community, leggen contacten, discussiëren op fora, ontvangen en versturen berichten, richten groepen op en nemen daaraan deel, kondigen evenementen aan en nemen daaraan deel.
 • gebruikers plaatsen eigene redactionele content, bijvoorbeeld over tours, afbeeldingen en interessante punten en kunnen die zelf privé gebruiken en naar eigen inzicht publiceren.
 • gebruikers vullen bestaande content aan, bijvoorbeeld door er foto’s aan toe te voegen.
 • gebruikers beoordelen content op kwaliteit, actualiteit en nut.
 • gebruikers commenteren content op kwaliteit, actualiteit en nut.
 • gebruikers melden fouten.
 • gebruikers stellen actuele meldingen een, bijvoorbeeld de situatie op de weg op dat moment, sneeuwverhoudingen.
 • Alle conform deze gebruiksvoorwaarden geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om aan de community deel te nemen, eigen content te publiceren en andere content op het portaal te beoordelen en er commentaar op geven, rekening houdend met de gegeven gebruiksvoorwaarden.

8.1.5  Content die niet is toegestaan is met name:

 • content die inbreuk maakt op de rechten van derden,
 • content die racistisch is, geweld verheerlijkt, oproept tot vreemdelingenhaat, opruiend, pornografisch, beledigend is of inbreuk maakt op de goede zeden,
 • content die andere mensen tot strafbare of onethische handelingen zou kunnen motiveren,
 • content, die kinderen of jongeren in hun ontwikkeling of opvoeding ongunstig beïnvloedt of die in gevaar brengt of die inbreuk maakt op de menselijke waardigheid,
 • Beledigingen, dreigingen, beledigende kritiek, roddels, leugens, verkeerde informatie over andere gebruikers of aanbieders,
 • content die een veiligheidsrisico vormen, zoals bijvoorbeeld virussen,
 • content die bestaat uit kettingbrieven, ongevraagde massazendingen, spam, winstspelletjes en gratis acties of tot deelname daaraan probeert over te halen,
 • gekopieerde content resp. content waarvan gebruiker zelf niet de rechten heeft of die inbreuk maakt op rechten van derden,
 • Links naar Websites die inbreuk maken op geldend recht, met bijvoorbeeld content die schadelijk is voor minderjarigen of op andere wijze ontoelaatbaar is,
 • privégegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, links enz. buiten het profiel om,
 • niet toegestane reclame ten eigen bate die verder gaat dan het weergeven van het profiel. Reclame is in het FREEONTOUR-internetportaal alleen toegestaan aan commerciële aanbieders, conform eigen bepalingen.

8.1.6  Wij behouden ons voor om content van gebruikers op kwaliteit te beoordelen en het attent maken op content op die basis te sturen. Zo worden in de afweging o.a. de kwaliteit en volledigheid van content en oordelen van de gebruikers meegenomen.

8.1.7  U hebt geen wettelijk recht op publicatie van content.

8.1.8  Voor beoordelingen en commentaren gelden de volgende regels: 

 • Alle beoordelingen en commentaren moeten een reëel beeld van het beoordeelde object geven en overeenkomen met de waarheid.
 • Alle beoordelingen en commentaren moeten zakelijk en precies zijn.
 • Negatieve oordelen en commentaren zijn toegestaan maar moeten zakelijk zijn gemotiveerd.
 • Aanbieders en bedrijven mogen over zichzelf geen beoordeling afgeven of commentaar leveren of een ander daartoe aanstichten. Aanbieders en bedrijven mogen zichzelf alleen zelf presenteren in het kader van de gebruiksvoorwaarden. 
 • Ook in beoordelingen en commentaren is reclame in open of verborgen vorm niet toegestaan.
 • informatie, die niet op eigen ervaringen berusten, mededelingen van horen zeggen en onbevestigde meningen van derden zijn niet toegestaan.
 • Wij zijn niet verplicht om de bijdragen van gebruikers te controleren op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid.
 • U bent er echter aansprakelijk voor als de door u geplaatste en gepubliceerde bijdrage inbreuk maken op een wettelijk voorschrift, het recht van derden, een officieel verbod of de goede zeden. Als u schuldhaft inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden moet u ons alle daardoor ontstane schade vergoeden met inbegrip van de kosten voor de verdediging voor de rechtbank en ons vrijstellen van rechtsvorderingen van derden.

8.2    Het toekennen van gebruiksrechten
Voor zover dat functioneel op het portaal ter beschikking staat, mag u content op het portaal plaatsen en die content op die manier voor derden ter beschikking stellen, voor zover u rekening houdt met de volgende bepalingen.

8.2.1  Voor de auteursrechtelijk of op andere wijze juridisch beschermde content, met name teksten, beoordelingen, commentaren, meldingen, files, afbeeldingen, video’s of tourgeometrieën die u op FREEONTOUR aanmaakt, plaatst of publiceert, geeft u ons daarmee kosteloos het tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte, overdraagbare, niet uitsluitende recht om de content naar eigen inzicht op de FREEONTOUR internetportaal te publiceren en voor gebruik ter beschikking te stellen. Het gebruiksrecht omvat ook de publicatie en het gebruik op andere plaatsen en buiten het portaal, o.a. URL’s, in andere mediavormen zoals bijvoorbeeld RSS-Feeds, mobiele telefonie, televisie, printpublicaties en registratie bij zoekmachines.

8.2.2  Verder geeft u ons het recht om die content redactioneel te bewerken, vertalen, aan te vullen en in te korten alsmede eventueel het bewerken resp. aanvullen van de content van andere gebruikers conform deze gebruiksvoorwaarden toe te staan waarbij rekening wordt gehouden met de morele rechten van de auteur.

8.2.3  Ons recht om de content te gebruikend eindigt op het moment waarop u die content uit het portaal verwijdert, met uitzondering van een soort gebruik waarmee al voor het verwijderen is begonnen, bijvoorbeeld het gebruik in een al gedrukt boek of op plaatsen waar wij geen directe toegang hebben, bijvoorbeeld links naar andere Websites of als een andere gebruiker uw content al binnen of buiten het portaal heeft opgeslagen of gepubliceerd. Ook het archiveren en het opslaan van back-ups blijft na het verwijderen van content door de gebruiker toegestaan.

8.2.4    Content, die van ons of conform het Wikipedia-principe door andere gebruikers is bewerkt of aangevuld, of commentaren, beoordelingen, discussiebijdragen en aanvullende content bij andere bijdragen, kan niet meer worden verwijderd.

8.2.5 Met de publicatie van uw content verzekert u ons dat u de enige eigenaar bent van alle daarmee verbonden rechten of die rechten op andere wijze hebt verworven (bijvoorbeeld door geldige toestemming van de eigenaar van de rechten), de content op het portaal te plaatsen en ons de gebruiks- en exploitatierechten te geven conform deze gebruiksvoorwaarden (zie hierboven cijfer 8.2.1 t/m 8.2.4). 

U bent voor de door u geplaatste content volledig verantwoordelijk. Wij voeren geen controle uit op de content op volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

U stellen ons vrij van gerechtigde vorderingen van derden die tegen ons of onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten door een onrechtmatig gebruik van content geldend worden gemaakt. Voor uw rekening zijn ook de door de publicatie van uw onrechtmatige content veroorzaakte kosten, die voor ons en onze wettelijke vertegenwoordigers en agenten ontstaan in verband met de juridische verdediging in en buiten rechte. 

8.2.6    Wij behouden ons het recht voor, het opnemen van content te weigeren en/of al opgenomen content (met inbegrip van private berichten) zonder voorafgaande aankondiging te bewerken, blokkeren of verwijderen, voor zover het plaatsen van de content door u of die geplaatste content zelfs hebben geleid tot een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden (met name cijfer 8) of er concrete aanknopingspunten voor zijn dat het tot een ernstige overtreding zou kunnen komen. Wij zullen daarbij echter rekening houden met uw rechtmatig belangen en het mildste middel zullen kiezen om de overtreding tegen te gaan. 

8.3

Het blokkeren van de toegang resp. het gebruikersprofiel

8.3.1  Wij behouden ons voor om uw toegang te de FREEONTOUR-internetportaal tijdelijk of permanent te blokkeren als er concrete aanwijzingen zijn dat u inbreuk pleegt resp. hebt gepleegd op deze gebruiksvoorwaarden en/of geldend recht, of als wij een ander rechtmatig belang bij het blokkeren hebben. Bij de beslissing over een blokkade zullen wij rekening houden met uw rechtmatige belangen.

8.3.2  In het geval van een tijdelijke resp. permanenten blokkering blokkeren wij uw toegangsberechtiging tot het FREEONTOUR-internetportaal en informeren u daarover via het door u actueel registreerde e-mailadres. 8.3.3    In geval van een tijdelijke blokkering reactiveren wij na afloop van de blokkade uw recht op toegang en informeren wij u hierover per e-mail. Een permanent geblokkeerd recht op toegang kan niet ongedaan worden gemaakt. Permanent geblokkeerde personen zijn permanent uitgesloten van deelname aan het portaal en mogen zich niet opnieuw aanmelden op de FREEONTOUR-internetportaal.

9. FREEONTOUR-klantenkaart
9.1 Deelname aan het FREEONTOUR-klantenkaart programma
9.1.1 Tot deelname aan het FREEONTOUR-klantenkaart programma is iedere eigenaar van een voertuig van de merken van de ERWIN HYMER GROUP na registratie bij het FREEONTOUR-internetportaal gerechtigd.

9.1.2  Als eigenaar van een FREEONTOUR-klantenkaart bent u gerechtigd om de kaart voor het aanspraak maken op diensten en prestaties in het kader van het bonussysteem over te dragen aan alle familieleden (met name kinderen en ouders) alsmede alle personen die in uw huishouding wonen. Dezelfde achternaam van de eigenaar van de kaart en de persoon die de kaart presenteert is voor acceptatie en het toekennen van een bonus niet noodzakelijk.

9.1.3  Als de FREEONTOUR-klantenkaart beschadigd wordt of verloren gaat kunt u bij ons een Ersatzkaart aanvragen. 

9.1.4    De datum vanaf wanneer u gerechtigd bent om prestaties van de FREEONTOUR-klantenkaart te gebruiken, komt overeen met de datum van uw aanvraag. 

9.2 Gebruiksduur en beëindiging van het gebruik van de kaart
9.2.1 U kunt te alleen tijde en zonder opgave van redenen opzeggen (zie hierboven cijfer 6). Uw opzegging van de FREEONTOUR-klantenkaart wordt na een termijn van 6 weken na toegang bij ons van kracht, het beëindigen van het FREEONTOUR-internetportaal te allen tijde (zie hierboven cijfer 6) blijft daardoor onaangetast.

9.2.2  Wij kunnen het gebruik van het FREEONTOUR-klantenkaart-programma opzeggen om een belangrijke reden. Het recht op gebruik van de kaart eindigt in dat geval met toegang van de schriftelijke mededeling van opzegging. Een belangrijke reden is met name dan gegeven als u wezenlijke voorschriften van dit gebruikersreglement in niet onaanzienlijke omvang hebt overtreden. 

9.2.3    Met het in kracht treden van de opzegging bent u niet meer gerechtigd om de FREEONTOUR-klantenkaart te gebruiken. Daarmee eindigt ook de het recht om aanspraak te maken op de overige voordelen van het bonussysteem. 

9.3     Bonusrekening / bonus

9.3.1  De partnerbedrijven die deelnemen aan het bonussysteem des FREEONTOUR-klantenkaartprogramma, geven boni bij het afnemen van waren en/of diensten. Partnerbedrijven kunnen bepaalde manieren van betalen (bijvoorbeeld creditcard, gedeeltelijke betalingen enz.) uitsluiten van het geven van een bonus. Een lijst met actuele partners vindt u op www.freeontour.com/partners.

9.3.2  Voor zover partnerbedrijven direct korting geven bestaat er geen aanspraak op een extra bonus achteraf. Bovendien kunnen de partnerbedrijven assortimenten, goederen in de aanbieding of speciale aanbiedingen uitsluiten van een bonus.

9.3.3  Voor de berekening van de hoogte van de bonus geldt altijd de actuele stand op het moment van het afsluiten van het koopcontract en/of contract over dienstverlening, die u op internet kunt inzien onder www.freeontour.com.

9.3.4  Voor het vaststellen van de boni en het toeschrijven aan uw desbetreffende bonusrekening wordt de met de FREEONTOUR-klantenkaart bij de aangesloten partnerbedrijven gemaakte omzet daar geregistreerd en in bepaalde intervallen elektronisch aan ons doorgestuurd om af te handelen. Voorwaarde voor het registreren van de omzet bij het partnerbedrijf is het tonen van de FREEONTOUR-klantenkaart bij het betalen en bij de kassa voor het boeken van de reis of het geven van de opdracht. Het toekennen van een bonus achteraf is uitgesloten. 9.3.5    Bij het terugdraaien van een koop waarvoor een bonus is bijgeschreven, volgt het storneren van een eventuele toegekende bonus. Dat geldt ook als een tegoed door misbruik van de FREEONTOUR-klantenkaart tot stand is gekomen of het tegoed berust op het verkeerd ingeven door het personeel van het partnerbedrijf. Al aan u uitbetaalde boni moeten door u direct na verzoek daartoe aan ons worden terugbetaald. Indien wij dat wensen zijn wij in zulke gevallen ook gerechtigd om te verrekenen met tegoed op de bonusrekening.

9.4     Bijdrage / het uitbetalen van de bonus

9.4.1  De FREEONTOUR-klantenkaart en de daarmee verbonden rechten zijn voor u kosteloos.

9.4.2  Het uitbetalen van de bonus gebeurt – behalve bij directe korting – via een cashbacksysteem. Een automatische uitbetaling van de bijgeschreven boni gebeurt jaarlijks. Uitbetaald worden alle boni die op het moment van uitbetaling zijn bijgeschreven op uw bonusrekening.

9.4.3  De uitbetaling van het tegoed op de bonusrekening gebeurt door overboeking. Uw bankgegevens worden na het eerste lidmaatschapsjaar opgevraagd. Een betaling in cash is uitgesloten. Als er geen bankrekening bekend is kan er geen sprake zijn van uitbetaling. Na verjaring van de aanspraak op uitbetaling komt dit bedrag te vervallen.

Van een plicht tot uitbetaling van boni is alleen en in zoverre sprake, voor zover de partnerbedrijven hebben voldaan aan hun desbetreffende betalingsplichten tegenover ons en de desbetreffende bedragen op de rekeningen zijn binnengekomen (opschortende voorwaarde). Dat geldt ook in het geval van een faillissement van de partnerbedrijven.

Tegen vorderingen van onze kant zijn verrekeningen alleen toegestaan op basis van niet betwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen.

9.4.4  Bij het beëindigen van de FREEONTOUR-klantenkaart (bijvoorbeeld door opzegging) wordt het bonustegoed per eind van het kalenderjaar uitbetaald, voor zover die meer bedragen dan 1,00 Euro. Lagere bedragen worden niet uitbetaald. Mocht u door onrechtmatig handelen aanleiding hebben gegeven tot een opzegging uit een belangrijke reden, dan zijn wij gerechtigd om een eventueel voorhanden tegoed te verrekenen met aanspraken op basis van schadevergoeding. 

9.4.5    Als u de FREEONTOUR-klantenkaart na beëindiging van de toegestane deelname aan het bonussysteem onrechtmatig blijft gebruiken zullen alle boni voor uw inkopen als lid na beëindiging van de toegestane deelname niet aan u worden uitbetaald, die vervallen dan.

9.5     Veranderingen van het bonussysteem Wij behouden ons ook voor om het bonussysteem bij aankondigen van een redelijke termijn, bij het bestaan van een belangrijke reden stop te zetten, aan te vullen en/of op andere wijze te veranderen zonder een dergelijke termijn aan te houden, waarbij rekening wordt gehouden met uw belangen. Het bekendmaken van zo’n verandering gebeurt via het internetplatform en/of op een andere manier.

10.     Aansprakelijkheid

Wat betreft het niet vervullen van plichten of schade zijn wij alleen aansprakelijk bij door ons te verantwoorden opzettelijk of grof nalatig gedrag. Aanspraken op schadevergoeding op basis van inbreuk op leven, lichaam en gezondheid blijven daardoor onaangetast. Ook blijft de wettelijke aansprakelijkheid bij voor het doel van het contract wezenlijke rechten of plichten onaangetast. Wezenlijk zijn alle plichten die het ter beschikking stellen van het FREEONTOUR-internetportaal en de FREEONTOUR-klantenkaart betreffen. Aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van een inbreuk op wezenlijke contractplichten zijn echter beperkt tot de voor het contract typische en te voorziene schade.

Aanspraken op schadevergoeding tegen ons verjaren binnen een jaar na de 31.12. van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Voor eventuele aanspraken op schadevergoeding wegens inbreuk op leven, lichaam of gezondheid of vrijheid, bij aanspraken conform de (Duitse) wet op de aansprakelijkheid voor producten, bij een grof nalatige inbreuk op plichten of een inbreuk op wezenlijke contractplichten door schuld gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

11.     Slotbepalingen

11.1   Veranderingen van en aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend uitgevoerd door onze in het handelsregister geregistreerde directeuren of procuratiehouder (directie) met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Mondelinge afspraken en verklaringen van andere personen die daar door de directie niet met name een volmacht voor hebben gekregen zijn alleen geldig als ze door de directie schriftelijk zijn bevestigd.

11.2   Deze gebruiksvoorwaarden en alle FREEONTOUR-prestaties zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van de Convention of Contracts voor the International Sales of Goods (CISG, NL: VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, 1989).

 

Stand: 11.06.2018